bulong liên kết cấp bền 10.9

bulong liên kết cấp bền 10.9