TIÊU CHUẨN ISO

iso

ISO -International Organization for Standardization

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế được thành lập năm 1947, trụ sở chính đặt tại Geneve, Thụy Sỹ. ISO có hơn 200 Ban kỹ thuật có nhiệm vụ biên soạn và ban hành các tiêu chuẩn. Cho đến nay, các Ban kỹ thuật đã ban hành hơn 18.000 tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn về quản lý.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về quản lý chất lượng do Ban kỹ thuật TC 176 ban hành lần đầu vào năm 1987. Hiện nay có hơn 150 nước tham gia vào tổ chức quốc tế này, trong đó Việt nam tham gia vào ISO từ năm 1977

Related Posts:

tiêu chuẩn astm

TIÊU CHUẨN ASTM

Tiêu chuẩn ASTM (ASTM International) được xây dựng với sự...

TIÊU CHUẨN JIS

Tiêu chuẩn JIS Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japanese...

TIÊU CHUẨN DIN

DIN (Deutsches Institut fur Normung) là tổ chức phi chính...